Zon en innovatie. Die twee elementen vinden elkaar in het project Solarvation. In 2019 verwachten de samenwerkingspartners in Flevoland de eerste zonne-energie te kunnen afleveren via het net. Het plan heeft vier pijlers.

Revitalisering omgeving

Het project Solarvation Lelystad komt van de grond op het voormalige terrein van proefboerderij de Waiboerhoeve, aan de Wistentweg bij Lelystad. In 1997 is Wageningen University & Research (WUR) met de proefboerderij gestart. Op een deel van het terrein, 28 hectare groot, staan diverse schuren, die sinds de sluiting van de proefboerderij in 2015 leeg staan. Deze gebouwen zijn verouderd en bevatten asbest. Solarvation wil deze opstallen afbreken en het puin zoveel mogelijk recyclen.

Zonne-energie opwekken

De gemeente Lelystad heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Daartoe zijn flinke investeringen in duurzaamheid nodig. Het voormalige terrein van de Waiboerhoeve aan de Wisentweg leent zich daarbij prima voor zonnepanelen. In de plannen van Solarvation is er ruimte voor circa 100.000 zonnepanelen. Omgerekend levert dit stroomcapaciteit van maximaal 38 megawatt. Daarmee voorziet het in 7,5% van de benodigde duurzame energie in Lelystad.

Bodemverbetering realiseren

Naast een bovengrondse revitalisering wil Solarvation een impuls geven aan de bodemverbetering in de vorm van een gezonde waterhuishouding en gevarieerd bodemleven. Door de jaren heen is de grond verschraald dan wel vervuild. Door samen met partners onderzoek te doen naar de mogelijkheden van onderteelt in combinatie met duurzame gewassen, hopen we op termijn meer groen en gezond rendement uit de grond te kunnen halen.

Onderzoek & educatie

Solarvation wordt tot dusverre het grootste zonnepanelenpark van Flevoland. Dankzij de samenwerking met partners als WUR en Aeres Hogeschool kan het project gebruik maken van veel kennis en ervaring op onderzoeksgebied. Deze bundeling van krachten biedt veel knowhow voor overheden, bedrijven en particulieren. Denk aan mogelijkheden om duurzaamheid te combineren met andere innovatieve toepassingen en om een energieopwekking duurzaam in te passen in het landschap.